EFIK | 1 febrer 2024 |

Quins permisos i llicències són necessaris per a reformar el teu local?

La reforma d’un local comercial és una tasca emocionant que pot donar-li una nova vida al teu negoci. No obstant això, és crucial comprendre i complir amb els requisits legals per a evitar complicacions i garantir una execució sense problemes. En aquest article, abordarem els permisos i llicències necessaris per a dur a terme una reforma d’un local, centrant-nos especialment en la vital llicència d’obra local.
 

TAULA DE CONTINGUT

 

Llicència d’obra local: El pilar fonamental

La llicència d’obra local és un requisit essencial per a qualsevol projecte de reforma. Aquest document, expedit per l’Ajuntament, autoritza la realització d’obres en un local específic. Abans de començar qualsevol treball, és imperatiu obtenir aquesta llicència per a evitar sancions i multes.

 

Quin tipus d’obres requereixen llicència d’obra local?

La llicència d’obra local és necessària per als següents tipus d’obres:

  • Obres majors: Són aquelles obres que modifiquen l’estructura o la façana de l’edifici. Per exemple, l’ampliació d’una planta, la instal·lació d’un ascensor o la modificació de la façana.
  • Obres menors: Són aquelles obres que no modifiquen l’estructura o la façana de l’edifici. Per exemple, la pintura, la instal·lació de falsos sostres o la col·locació d’un sòl nou.

Com es tramita la llicència d’obra local?

La tramitació de la llicència d’obra local es realitza a l’Ajuntament. El procés és el següent:

  1. Consulta prèvia: És un tràmit gratuït que permet conèixer el tipus de llicència que necessites i la documentació que has de presentar.
  2. Sol·licitud de llicència: Has de presentar la documentació requerida en l’oficina de llicències de l’Ajuntament.
  3. Estudi de la sol·licitud: L’Ajuntament  té un termini de 30 dies per a estudiar la sol·licitud.
  4. Resolució: L’Ajuntament pot concedir, denegar o ajornar la llicència.

Quant costa la llicència d’obra local?

El cost de la llicència d’obra local depèn del tipus d’obra que vagis a realitzar. En general, el cost és major per a les obres majors que per a les obres menors.

Quina documentació necessites per a sol·licitar la llicència d’obra local?

La documentació que necessites per a sol·licitar la llicència d’obra local varia en funció del tipus d’obra que vagis a realitzar. En general, hauràs de presentar la següent documentació:

  • Documentació identificativa del titular del local: DNI, NIE o passaport.
  • Documentació acreditativa de la propietat o possessió del local: Escriptura de propietat, contracte d’arrendament, etc.
  • Projecte d’obra: El projecte d’obra ha de ser realitzat per un tècnic competent.
  • Documentació tècnica complementària: En funció del tipus d’obra que vagis a realitzar, és possible que necessitis presentar documentació addicional, com un certificat energètic o un estudi de seguretat i salut.

Què passa si no sol·licito la llicència d’obra local?

Les obres dutes a terme sense la llicència d’obra local poden ser sancionades per l’Ajuntament de Barcelona. Les sancions poden consistir en multes, l’enderrocament de les obres o la suspensió de l’activitat del local.

 

Permís d’ocupació de la via pública

En determinades situacions, les reformes poden implicar la necessitat d’utilitzar temporalment l’espai públic amb la finalitat de facilitar l’entrada de materials, maquinària o l’evacuació d’enderrocs. És fonamental obtenir l’autorització corresponent per a assegurar la seguretat dels vianants i mantenir el flux habitual del trànsit.

 

Llicència d’activitat

Quan la reforma comporta modificacions en l’activitat comercial de l’establiment, és altament probable que hagis de gestionar l’obtenció d’una llicència d’activitat. Aquest permís es torna indispensable per a garantir que la naturalesa de l’empresa que planeges emprendre compleix amb les regulacions locals i no genera impactes adversos en l’entorn circumdant. Aconseguir i complir amb aquesta llicència és essencial no sols per al desenvolupament reeixit del teu negoci, sinó també per a assegurar l’harmonia i la coexistència adequada amb l’entorn comercial i comunitari.

 

Certificat d’eficiència energètica

A partir de l’any 2013, s’ha establert com a requisit imperatiu l’obtenció d’un certificat d’eficiència energètica per a qualsevol edificació que estigui destinada a ser venuda o llogada. Encara que aquest document no està directament vinculat amb els processos de reforma en si, la seva importància radica en la seva condició essencial, sent un requisit vital que ha de trobar-se en plena validesa abans d’emprendre qualsevol obra o projecte de transformació en l’edifici.

Aquest certificat d’eficiència energètica avalua i classifica el rendiment energètic de l’immoble, proporcionant informació detallada sobre el seu consum i eficiència en termes d’energia. L’obtenció i verificació d’aquest certificat no sols és un pas legalment obligatori, sinó que també constitueix una eina valuosa per a adoptar mesures que millorin la sostenibilitat i eficiència energètica de l’edifici en qüestió. Així, es converteix en un element crucial per a la presa de decisions informades durant el procés de planificació i execució de qualsevol reforma, assegurant no sols el compliment normatiu, sinó també la implementació de pràctiques constructives més amigables amb el medi ambient.

 

Consulta amb un professional: clau per a l’èxit

Davant la intricada naturalesa dels tràmits i els requisits legals associats, se suggereix encaridament buscar el suport d’un especialista en reformes i construcció. Un professional amb experiència en la matèria pot exercir un paper rellevant en proporcionar orientació i simplificar el procés, garantint d’aquesta manera el compliment integral de totes les exigències legals i normatives locals. Aquí podràs trobar projectes realitzats per nosaltres.

Comptar amb l’assessoria d’un expert no sols aporta un profund coneixement dels aspectes legals i administratius, sinó que també ofereix una visió experta quant a les millors pràctiques i solucions eficients en l’àmbit de les reformes i la construcció. Aquesta orientació especialitzada contribueix a evitar possibles obstacles i contratemps durant el desenvolupament del projecte, assegurant així que la planificació i execució es realitzin de manera òptima i conforme a les regulacions vigents.

 

CALCULAR PRESSUPOST

 

Conclusió

És imperatiu assegurar-te de comptar amb tots els permisos i llicències indispensables. En aquest sentit, l’obtenció d’una llicència d’obra local adquireix un rol central i es converteix en la pedra angular del teu projecte, sent la primera que hauries d’abordar. La importància de complir amb aquests requisits no sols radica a garantir l’èxit fluid de la teva iniciativa, sinó també a prevenir possibles complicacions legals i econòmics. És vital recordar que la clau per a una reforma reeixida resideix en la planificació minuciosa i a comptar amb el suport de professionals experts en la matèria.

Complir amb els tràmits legals i obtenir les llicències pertinents no sols és un deure normatiu, sinó que també actua com un salvaguarda per a la teva inversió. Evitaràs possibles multes i retards, assegurant així que el teu projecte avanci sense contratemps i d’acord amb les normatives locals. La planificació detallada, recolzada per l’experiència de professionals en reformes, es converteix en el fonament sòlid sobre el qual construiràs l’èxit de la teva renovació.

Solicita más información sobre nuestros servicios